ДГ №5 "Червената шапчица"
Детска градина в град Търговище

Мисия и визия

 

 

 

ДГ № 5 „Червената шапчица” вече  55 години работи успешно и радва деца и родители, съчетавайки традиции с новаторство и компетентност.

Тук се обучават 120 деца на възраст от три до седем години, в четири възрастови групи и една разновъзрастова група в с. Драгановец.

Екипът от педагогически и непедагогически специалисти работят с любов и грижа за децата. Детската градина участва в Проекти и Национални програми.

Успешната социализация, емоционална интелигентност и езикова грамотност са важни приоритети в нашата работа, а имено – да подкрепим детската любознателност и да насърчим желанието на детето да открива и опознава себе си като творческа личност.

След успешно защитения проект на Община Търговище за построяване на нова сграда на детската градина, очакваме своето ново, модерно бъдеще.

 

Мисия на детската градина

           Полага основите за учене през целия живот и осигурява  физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, отчитайки първостепенното значение на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

 

 

Визия на детската градина

            Модерна институция за предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия за развитие на личностния потенциал, привлекателна за децата, удовлетворяваща за родителите.