ДГ №5 "Червената шапчица"
Детска градина в град Търговище

Проекти и национални програми

             Проект BG05M20P001-3.005-0004

               „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

                по Опертивна програма "Наука за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

                от 26.08.2019 г.

                в Дейност 1 "Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи" и Дейност 2 "Педагогическа, психологическа и социална подкрепа на децата". 

       

              И през учебната 2022/2023 година ДГ № 5 „Червената шапчица” работи по Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към оперативна програма „Наука и   образование за интелигентен растеж” в няколко дейности:

 

 1. Допълнително обучение по български език по проекта се осъществява чрез осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в детските градини в рамките на:
 • допълнителни модули по образователно направление в частта по български език, осъществявани в педагогически ситуации през учебното време;
 • допълнителни форми на педагогическото взаимодействие, организирани в неучебно време.
 1. Дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи:
 • обезпечаване на средствата за изплащане на такси на деца в детски градини с повишена концентрация на уязвими групи
 • осигуряване на допълнителен педагогически непедагогически персонал
 • осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

        По проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“: дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи в

ДГ № 5 „Червената шапчица” с децата работят допълнително:

 

Стефка Петрова – психолог;

Кремена Милушева – логопед;

Виктория Георгиева – помощник на учителя;

Магдалена Генчева – помощник-възпитател;

 

 

 

               

 

 

 

 

 

    От 15.08.2019 г.  по Проекта в ДГ № 5 „Червената шапчица” работят 7 учители от екипа на детската градина, психолог, логопед, помощник на учителя и помощник-възпитател.

    Допълнителни занимания по Български език през 2019/2020 г. имаше в:

 • група „Слънчо;
 • в група „Звездичка”;
 • в група „Смехурко”;
 • в смесена група с. Драгановец;

 

           Допълнително обучение по български език по проекта се осъществява в малки групи от 4-5 деца, които работят с учител във времето, извън задължителната учебна подготовка, провеждана от учителите на групата.

Работата по Дейност 1 на Проект АПСПО: допълнително обучение по български език продължi и през учебната 2020/2021г.:

 • в пакети от 10 педагогически ситуации (в учебно време)
 • допълнителни модули (в неучебно време).

              

      

    Допълнителни занимания по Български език през 2019/2020 г. имаше в:

 • група „Слънчо";

 • в група „Звездичка”;

 • в група „Смехурко”;

 • в смесена група с. Драгановец.

 

През учебната 2020/2021 г. продължи работата на всички педагогически специалисти за обща и допълнителна подкрепа на децата за обучение по български език, както и за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи.

 

Предвид епидемичната обстановка в България и при спазване на „Правила за организация на дейността на ДГ № 5 „Червената шапчица“ град Търговище в условията на „С-19” като неразделна част от „Правилник за дейността в детска градина № 5  “Червената шапчица” - град Търговище”, към момента, педагогическите и непедагогическите специалисти, назначени по Проекта, работят с деца само в една възрастова група:

 

В група „Слънчо” – психолог;

В група „Бон-Бон” – помощник-възпитател;

В група „Звездичка” – помощник на учителя;

В група „Смехурко” – логопед /на 4 часа/;

 

       Успешната социализация, развитие на емоционална интелигентност и езикова грамотност са важни приоритети в нашата работа, а имено - да подкрепим детската любознателност и да насърчим желанието на детето да открива и опознава себе си като творческа личност.

През декември 2020 година психологът по проекта г-жа Емилова създаде Група за Обща психологична подкрепа във Фейсбук като част от работата си по проект: "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование". 

Целта на групата е омуникация, споделяне на материали , онлайн дискусии  във връзка с Общата психологична подкрепа на децата и родителите от група Слъчно, към ДГ "Червената шапчица" гр. Търговище

Ето част от дейностите и задачите в групата:

"Какво липсва на изображението?"

Задавайки този въпрос, родителите могат да разберат, дали детето може да си представи целия образ на показания обект? Може ли да възпроизведе образа в паметта си или да го изгради в цялост.

Помощни въпроси могат да бъдат "Колко ръце имаш ти? А колко има на картинката?" и пр.

 

 

 

 

Г-жа Емилова разказа на родителите за огромното значение на сюжетно-ролевите игри в детска възраст и предложи някои игри, които да практикуват у дома с децата,

за да възпитават чувство за отговорност, 

справедливост, отзивчивост.

Да развиват

нравственоволеви качества като самостоятелност, 

организираност, инициативност.

Да формират у децата

хуманни чувства към околния свят.

 

 

В няколко поста и беседи във Фейсбук госпожа Емилова обърна внимание на родителите върху важността на слушането, четенето, разказването и съчиняването на приказки за децата. Родителите получиха и предложение да четат и разказват приказки заедно с децата си като една от дейностите по проект: "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование."

Приказките са част от детството на всеки. Едни от първите детски спомени, които повечето от нас имат е как мама (или баба) чете приказки за лека нощ. Ето и няколко много важни ползи от четенето на приказки:

1. Подсилват детското въображение и обогатяват общата култура;

2. Приказките помагат на децата да си изградят критерии за категории като "добро" и "зло";

3. Развиват критичното мислене;

4. Приказките помагат на децата да открият, разпознаят и изучат емоциите си;

5. И всичко това се случва през забавна изтория!

87181759_10212953075381654_8854590360815
 

 

И за да продължи темата с приказките и да подсили детското въображение, г-жа Емилова предостави на родителите и техните деца много приказки, материали в интернет и статии за ползите от приказки в детса възраст. Точно като за Коледа с всичките й вълшебства, даващи надежда и развихрящи фантазията на малчуганите:

 

 

Разбира се, всяка приказка, трябва да бъде изобразена и със средствата на изобразителното изкуство. 

Психологът г-жа Емилова работи с децата и за развитие на фината моторика, на интерес към цветове и форми чрез различни изобразителни дейности по проект: "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование."

 

 

В последната седмица на Декември децата и родителите бяха запознати с термина: "Позитивно родителстване"  като част от работата по проект: "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование."  

Получи се интересна дискусия върху лекцията от "Академия за родители" на тема "Как с любов и уважение да наложим на детето граници."

 

 

Работата по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" продължава активно и през 2021г.

Г-жа Емилова подробно разказа на родителите и децата колко е важно физическото развитие на децата и ежедневното движение като гимнастика, подвижни игри, игри за ловкост и сръчност, особено в условията на пандемия и дългото заседяване у дома. Тя сподели интересни видеа и подходящи музикални съпроводи с родителите, за да могат да ги използват у дома в раздвижващите дейности с децата. 

 

С г-жа Емилова в група "Слънчо" по проекта  "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Основни цели и дейности :

Индивидуална и групова работа за развитие на когнитивни способности :памет, внимание и концентрация, мислене, възприятия.

Развитие на фина мотирика и моторна координация. 

Развитие на социални умения и асеривно общуване.

Разпознаване на основни емоции тъга, радост, страх, гняв и тяхното изразяване. 

Превенция на агресивни прояви, развитие на търпение и толерантност. 

Развитие на комуникативни умения. 

 

Заедно с  г-жа Милушева, нашият логопед по проекта "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"  проведохме конструктивна игра за усъвършенстване познанията за звук и буква.

Играхме игри за развитие на обща моторика, подобряване на позата и подобряване на пространствената ориентация.