ДГ №5 "Червената шапчица"
Детска градина в град Търговище

Нормативни документи

Прикачени документи

Програма за предоставяне на равни възможности и за преобщаване на децата от уязвими групи
План за защита при бедствия, аварии и катастрофи
Интеркултурно, екологично възпитание 2023г.
План за превенция и закрила на деца,жертва на насилие или в риск от насилие
План за взаимодействие с родители 2022/23г.
План контролна дейност 2023 г.
Годишен план за дейността на детската градина 2023/2024г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Стратегия за развитие с актуализация за периода 2020-2024г.
Програмна система 2023/ 2024г.
Правилник за дейността на детската градина 2023/ 2024 година
Вътрешни правила за подбор, назначаване и освобождаване на служители
Етичен кодекс
Програмна система
План за изпълнение на Стратегията на детската градина за периода 2021-2024г.
Стратегия за развитие на детската градина за периода 2020-2024г.
Правилник за дейността на детската градина 2022/23 година