ДГ №5 "Червената шапчица"
Детска градина в град Търговище

Бюджет и отчети

Прикачени документи

Презентация
Държавни дейности - 1-во тримесечие
Обяснителна записка към 30.03.2024 г.
Бюджет 2024г.
Местни дейности
Информация делегиран бюджет
Обяснителна записка към 30.12.2023г.
Държ.дейности проект Равен достъп
Държ.дейности проект АПСПО
Държавни дейности ДГ 5
Бюджет делегирани от държавата дейности за трето тримесечие на 2023г.
Бюджет - местни дейности за трето тримесечие на 2023г.
Държавни дейности-за трето тримесечие на 2023г.
Местни дейности-за трето тримесечие на 2023г.
АПСПО - за трето тримесечие на 2023г.
Равен достъп -за трето тримесечие на 2023г.
Обяснителна записка - за трето тримесечие на 2023г.
Отчет за второ тримесечие на 2023г.
Отчет за първо тримесечие на 2023г.
Обобщение по Гподишен отчет 2022 г.
Годишен отчет за 2022 г., дейности по Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
Годишен отчет за 2022 г., държавни дейности
Годишен отчет за 2022 г., местни дейности
Отчет за трето тримесечие на 2022г. Държавни и Местни дейности
Отчет за второ тримесечие на 2022г. Държавни и Местни дейности
Отчет за първо тримесечие на 2022г. Държавни и Местни дейности
Бюджет за 2022г.